Civitas

Falborga Supraktikti Kepala Sekolah

No Telepon : 085860090061
100%
Awanga Dijayangrana, S.Pd Guru Kelas

No Telepon : 082120211765
100%
Dini Yeniyansyah, S.Pd Guru Kelas

No Telepon : 083821690510
100%
Kusumawati, S.Pd Guru Kelas

No Telepon : 082120123737
100%
Raden Tati Hartati, S.Pd Guru Kelas

No Telepon : 085862828884
100%
Setyarini Purnamasari, M.Pd. Guru Kelas

No Telepon : 085722756397
100%
Vera Rieska Andriani, S.S Guru Kelas

No Telepon : 082119068656
100%
Abdul Awaludin Fahmi, SE Guru Mata Pelajaran

No Telepon : 08562346762
100%
Asep Gustira Guru Mata Pelajaran

No Telepon : 081320609101
100%
Leily Eidina, M.M.Pd Guru Mata Pelajaran

No Telepon : 08562140219
100%
Memed Sutadi Guru Mata Pelajaran

No Telepon : 085220878345
100%
Yuliana Purwaningrum S., S.Pd Guru Mata Pelajaran

No Telepon : 081322295211
100%
Heri Supriyono . Tenaga Administrasi

No Telepon : 08886003926
100%
Saryono Security

No Telepon : 082321078380
100%