Civitas

Falborga Supraktikti Kepala Sekolah

No Telepon : (022) 64402572
100%
Kusumawati, S.Pd Guru Kelas

No Telepon : (022) 64402572
100%
Dini Yeniyansyah, S.Pd Guru Kelas

No Telepon : (022) 64402572
100%
Memed Sutadi, S.Pd Guru Kelas

No Telepon : (022) 64402572
100%
Vera Rieska Andriani, S.S., S.Pd Guru Kelas

No Telepon : (022) 64402572
100%
Awanga Dijayangrana, S.Pd., M.Si Guru Kelas

No Telepon : (022) 64402572
100%
Firman Khaerulsyah Guru Kelas

No Telepon : (022) 64402572
100%
Abdul Awaludin Fahmi, S.E Guru Mata Pelajaran

No Telepon : (022) 64402572
100%
Yuli Purwaningrum, S.Pd Guru Mata Pelajaran

No Telepon : (022) 64402572
100%
Asep Gustira Guru Mata Pelajaran

No Telepon : (022) 64402572
100%
Fauziyyah Jihad Noor Yahya, S.Pd Guru Mata Pelajaran

No Telepon : (022) 64402572
100%
Setyarini Purnamasari, M.Pd Guru Mata Pelajaran

No Telepon : (022) 64402572
100%
Heri Supriyono, S.Pd Tenaga Administrasi

No Telepon : (022) 64402572
100%
Saryono Security

No Telepon : (022) 64402572
100%